Ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Οι ραγδαίως αναπτυσσόμενες στην Ελληνική αγορά, Ασφαλιστικές Εταιρείας, έχουν αναπτύξει πλήθος ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελληνική Αγορά, χωρίς ωστόσο να μεριμνούν πάντοτε, για  την ταχύτερη, εύλογη και δίκαιη αποζημίωση των πελατών τους, όταν επέρχεται η επέλευση του Ασφαλιστικού Κινδύνου.  Ρόλος μας είναι να διασφαλίζουμε τα δικαιώματα των εντολέων μας στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, με αποκλειστικό γνώμονα την εξασφάλιση των ασφαλιστικών τους καλύψεων και τάχιστη αποζημίωσή τους.

Έχοντας αποκτήσει πολυετή εμπειρία στον κλάδο των υπηρεσιών Ιδιωτικής Ασφάλισης που προσφέρουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες, αναλαμβάνουμε με επιτυχία τον χειρισμό κάθε είδους αξίωσης αποζημίωσης, συνέπεια της επέλευσης των ασφαλιστικών κινδύνων που πραγματοποιούνται στο σύνολο των ασφαλιστικών προϊόντων της αγοράς. Ενδεικτικά, οι πλειοψηφία των αξιώσεων αποζημίωσης που χειριζόμαστε στον συγκεκριμένο τομέα, αφορά τα εξής προϊόντα :

 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης  
 • Επαγγελματική Αστική ευθύνη (Στο πλαίσιο άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Ιατρών, Μηχανικών, Τεχνικών, Στελεχών, Ασφαλιστών κλπ)
 • Γενική Αστική ευθύνη (Αναφορικά με ζημιές που μπορεί να προκληθούν προς τρίτους από τη λειτουργία επιχείρησης π.χ. Εμπορικών καταστημάτων, Εστιατορίων, Κέντρων Διασκέδασης κλπ)
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη (Εργατικά Ατυχήματα)
 • Αστική Ευθύνη Προϊόντος (Σωματικές Βλάβες – Υλικές ζημίες από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος)

 

 • Ασφάλιση Αυτοκινήτου
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους από τροχαία ατυχήματα (Υλικές Ζημίες, Θετικές και αποθετικές ζημίες  συνέπεια τραυματισμού κλπ)
 • Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
 • Ολική – Μερική Κλοπή οχήματος
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Ίδιες ζημιές
 • Προσωπικό ατύχημα

 

 • Ασφάλιση Ζωής και άλλα επενδυτικά προϊόντα
 • Αποπληρωμής δανείων σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας λόγο ασθένειας ή ατυχήματος
 • Ασφάλιση ανικανότητας από εργασία
 • Ασφάλιση απώλειας εισοδήματος
 • Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων
   
 • Ασφάλιση Περιουσίας (Πυρκαγιά, Κλοπή, πλημμύρα κλπ)
 • Ασφάλιση Πλοίων 
 • Ασφάλιση Χερσαίων, Θαλάσσιων και Αεροπορικών Μεταφορών