Λοιπά ατυχήματα

Η νομικής μας ομάδα εκτός από τις περιπτώσεις των προαναφερόμενων ατυχημάτων, έχει χειριστεί με επιτυχία και εξακολουθεί να χειρίζεται μεγάλο όγκο υποθέσεων που αφορούν αξιώσεις αποζημίωσης και ικανοποίηση ηθικής βλάβης – ψυχικής οδύνης, που προκύπτουν από διάφορα είδη ατυχημάτων και πηγάζουν από την αδικοπρακτική ευθύνη   (πολλές φορές συρρέουσας και δικαιοπρακτικής ευθύνης) των υπαιτίων φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.

Η Αδικοπρακτική ευθύνη προϋποθέτει συμπεριφορά παράνομη και υπαίτια, επέλευση περιουσιακής ζημίας ή (και) ηθικής βλάβης και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συμπεριφοράς του δράστη και της, περιουσιακού ή μη χαρακτήρα, ζημίας.

 Παράνομη είναι κάθε συμπεριφορά που αντίκειται σε απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος απονέμει δικαίωμα ή προστατεύει συγκεκριμένο συμφέρον του ζημιωθέντος και μπορεί η συμπεριφορά αυτή να συνίσταται σε θετική ενέργεια ή σε παράλειψη ορισμένης ενέργειας, όταν στην τελευταία αυτή περίπτωση ο υπαίτιος ήταν υποχρεωμένος σε πράξη από το νόμο,  την δικαιοπραξία, ή  την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. Για την κατάφαση της παρανομίας δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριμένου κανόνα δικαίου, αλλά αρκεί η αντίθεση της συμπεριφοράς στο γενικότερο πνεύμα του δικαίου ή στις επιταγές της έννομης τάξεως. Συνεπώς παρανομία συνιστά και η παράβαση της γενικής υποχρεώσεως πρόνοιας -ασφάλειας - λήψεως μέτρων επιμέλειας για την αποφυγή προκλήσεως ζημίας σε έννομα αγαθά τρίτων προσώπων, στο ευρύτερο πλαίσιο της συναλλακτικής και γενικότερα  κοινωνικής δραστηριότητας των ατόμων.

Αμέλεια ως μορφή υπαιτιότητας

Αμέλεια ως μορφή υπαιτιότητας υπάρχει όταν, εξαιτίας της παραλείψεως του «δράστη» να καταβάλει την επιμέλεια που αν κατέβαλλε - με μέτρο τη συμπεριφορά του μέσου συνετού και επιμελούς εκπροσώπου του κύκλου δραστηριότητάς του - θα ήταν δυνατή η αποτροπή του ζημιογόνου αποτελέσματος, (είτε δεν προέβλεψε την επέλευση του αποτελέσματος, είτε προέβλεψε μεν το ενδεχόμενο επελεύσεως του, ήλπιζε όμως ότι θα το αποφύγει).

Αιτιώδης σύνδεσμος υπάρχει όταν η παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του δράστη ήταν, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, ικανή, κατά τη συνηθισμένη και κανονική πορεία των πραγμάτων, να επιφέρει τη ζημία και την επέφερε στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Περισσότερα ...
cmiq40420420231430ae83cf7.jpeg